Savastis ir „aš“

Savasties grožybės

Naujas patyrimas

Savasties puikybė

Keistas sutvėrimas
Kam klausti to

Kas jau pasakyta

Kam eiti ten

Kur jau padaryta

Suvokdamas puikybę

Nurimstu visai
Supratęs tavo beprasmybę

Judu tolyn tenai